Lean production

Lean production kan beskrivas som en filosofi eller ett arbetssätt för företag och verksamheter att arbeta för att ta vara på all den kunskap och kompetens som finns på plats.

En viktig aspekt är att eliminera slöseri då det inte bidrar till ökat värde. Lean production skär inte ner på kvalitet- nedskärningen är endast ett sätt att hitta bättre och effektivare sätt att åstadkomma samma sak. Det innebär att en välorganiserad och målinriktad arbetsplats kan effektivisera produktionen och höja både arbetsmoralen och omsättningen. Det finns olika sätt att uppnå lean production på, det kan ske genom att:

  • Effektivisera produktionen och se till att inget går till spillo.
  • Minimisera inventeringen för att minska risken för osålda varor och maximera flödet i produktionen.
  • Se på vad kunderna efterfrågar och arbeta utefter det samt möta kundernas önskemål.
  • Skapa en arbetskultur som engagerar personal att hitta lösningar och förbättringar och där personalen har möjlighet att ventilera sina åsikter.
  • Regelbundet använda sig av ett testsystem framtaget av specialister som kvalitetssäkrar produktionen.

Lean production kan appliceras på de flesta industrier, bolag och företag. Det behöver inte vara ett enormt företag med storskalig produktion för att se fördelar med detta arbetssätt, även mindre verksamheter kan dra stor nytta av konceptet enligt Ny Teknik. Även om filosofin härstammar från bilindustrin så har den idag växt sig stark inom flera olika områden. Lean production är inte bara ett arbetssätt som kan användas inom produktion utan även inom vården, ekonomi- och personalavdelningar, projektarbeten etc. Arbetssättet är egentligen användbart inom alla områden som har med människor, varor eller tjänster att göra.

Lean production är ett utmärkt arbetssätt för företag att utvinna så mycket som möjligt ur de resurser som finns att tillgå vilket sparar både tid och pengar. För ett företag med begränsad ekonomi kan lean production vara ett viktigt val för att säkra sin plats på marknaden och skapa konkurrenskraft.